DITIB - Türkisch Islamische Gemeinde Speyer
DITIB - Türkisch  Islamische  Gemeinde  Speyer

ÖNEMLİ DUYURU

 

03.04.2015 TARİHİ İTİBAREN CUMA NAMAZI FATİH CAMİ SPEYER´DE

SAAT 14:30 DA KILINACAKTIR.

DiTiB - Haberler

Taziye Mesaji (Wed, 25 Mar 2015)
24.03.2015 tarihinde Almanya havayolu ?irketi Lufthansa’ya ait Germanwings Havayollar?n?n Barcelona’dan Düsseldorf’a giden yolcu uça??n?n 144 yolcu ve 6 mürettebat ile Fransa’n?n güneyinde dü?tü?ü haberini derin bir üzüntü içerisinde ö?renmi? bulunmaktay?z.
>> Mehr lesen

2015 Y?l? Ezan ve Hutbe Okuma Yar??mas?n?n Almanya Finali Yap?ld? (Wed, 25 Mar 2015)
2015 Y?l? Ezan ve Hutbe Okuma Yar??mas?n?n Almanya Finali Yap?ld?
>> Mehr lesen

Cami ?n?aat? Haberleri Hakk?nda (Tue, 10 Mar 2015)
Daha önceki bütün aç?klama ve bildirilerde vurguland??? gibi Köln Merkez Camii’nin bitirilmesi ve aç?lmas? bizim için en önceli?imizdir/en öncelikli meselemizdir. Bunu temin etmek için devam eden mahkeme sürecinin yan?nda in?aat? yürüten firma ve sorumlu ?antiye ?efi ile görü?me halinde bulunmaktay?z.
>> Mehr lesen

Bölgelerde “Cami hizmetlerinde verimlilik” semineri verildi (Mon, 09 Mar 2015)
Berlin, Hamburg, Hannover ve Nürnberg bölgelerinde din görevlilerine yönelik “Cami hizmetlerinde verimlilik” konulu seminerler yap?ld?.
>> Mehr lesen

Berlin'de "Prusya'da Türk, Tatar ve Siyahi Müslümanlar?" sergisi (Fri, 06 Mar 2015)
Almanya'n?n ba?kenti Berlin'deki D?T?B ?ehitlik Cami Kültür Evi'nde "Prusya'da Türk, Tatar ve Siyahi Müslümanlar" sergisi aç?ld?. Mehteran tak?m?n?n gösterisi ve Kur'an Kerim tilavetiyle ba?layan sergiye ilgi büyüktü.
>> Mehr lesen

?slam Yasas? Tart??malar? ?le ?lgili Bas?n Aç?klamas? (Fri, 06 Mar 2015)
Bilindi?i gibi Avusturya’da ya?ayan Müslümanlar? yak?ndan ilgilendiren bir yasa kabul edilmi?tir. Yasa, Avusturya’da resmi din olarak kabul edilen ?slam dini ve Müslümanlar?n cemaat hayat? ile ilgili devlet müdahalesi anlam?na gelecek hükümler içermektedir.
>> Mehr lesen

D?T?B Kad?nlar? Daha Fazla Sorumluluk Almaya Davet Ediyor (Fri, 06 Mar 2015)
?çinde bulundu?umuz 21. yüzy?lda hala kad?nlar?n ülke ülke, bölge bölge ma?duriyete u?rad?klar?na ?ahit oluyoruz. Çe?itli kad?n kurulu?lar?, sivil toplum örgütleri, devlet kurumlar? ve vak?flar büyük çaba sarf ederek kad?na yönelik ?iddet, sosyal d??lama, ekonomik ve siyasi ayr?mc?l?kla mücadele ediyorlar. Ancak bütün bu çabalar sorunu a?maya yetmiyor.
>> Mehr lesen

D?T?B Akademisi “2015 Uygulamal? Din Hizmetleri 3. Dönem” Program? Ba?lad? (Fri, 06 Mar 2015)
D?T?B Akademisi taraf?ndan, Almanya’da ?lahiyat e?itimi gören ö?rencilerin desteklenmesi amac?yla ba?lat?lan “Uygulamal? Din Hizmetleri” seminerinin 3. Bölümü 02.03.2015 tarihinde ba?lad?. 25 gün devam edecek olan bu özel sertifika program?, Din Hizmetleri alan?ndaki ihtiyaçlar? dikkate al?narak haz?rlanmakta ve sadece ?lahiyat ö?rencileri kat?labilmektedir.
>> Mehr lesen

Uluslararas? ?lahiyat Program? Ba?vurular? Ba?lad? (Wed, 04 Mar 2015)
Yurtd???nda ya?ayan Türk gençlerine Türkiye’de dini yüksekö?renim imkân? sa?lamak üzere Diyanet ??leri Ba?kanl??? taraf?ndan ba?lat?lan Uluslararas? ?lahiyat Program?, 2015 y?l? ba?vurular?n? almaya ba?lad?.
>> Mehr lesen

Münih’te birlikteli?in önemine vurgu yap?ld? (Sat, 28 Feb 2015)
Güney Bavyera D?T?B Eyalet Birli?i organizesinde 91 üye derne?in ba?kan ve din görevlileri yönelik D?T?B Münih Merkez Camii'nde isti?are ve de?erlendirme toplant?s? yap?ld?.
>> Mehr lesen

DruckversionDruckversion | Sitemap Diese Seite weiterempfehlen Diese Seite weiterempfehlen
© Ditib-Türkisch Islamische Gemeinde zu Speyer e.V
Amtsgericht Ludwigshafen VR50745